Tato webová stránka slouží k prezentaci fondu kvalifikovaných investorů. Informace zde obsažené slouží pro propagaci a informaci (potenciálním) investorům. Žádná ze zde obsažených informací nepředstavuje formu jakéhokoli individualizovaného doporučení, nebere v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých investorů, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a záměrem informací není individuálně doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním zákazníkům. Investice do fondu je určena pouze pro kvalifikované investory. V prezentaci fondu je uvedena řada důležitých skutečností, na které toto upozornění navazuje a veškeré informace je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. společně s tímto upozorněním.
Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.
S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.
Investování do fondu nelze považovat za formu ani ekvivalent vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku.
I přesto, že fond má jako referenční měnu CZK, některé investice fondu mohou být denominované v cizích měnách jsou tedy vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je proto potřeba se řádně seznámit se statutem fondu a riziky v něm uvedenými.
Investice do fondu není nikdy bezriziková, přičemž většinou rizika odpovídají úměrně možnému výnosu – čím vyšší výnos, tím vyšší existuje riziko, že očekávaný výnos nebude dosažen (případně, že investice bude zmařena). Každý investor by se měl seznámit s investičním nástrojem a riziky investice před provedením obchodu, včetně nezávislého odborného posouzení. Mezi základní rizika spojená s účastí na fondu patří úvěrové riziko, riziko nedostatečné likvidity aktiv, riziko změn, zpřísnění či selhání při dodržení veřejnoprávní regulace (včetně změn zdanění), tržní riziko, riziko protistrany fondu, riziko ztráty spravovaného majetku, riziko volatility ceny akcií fondu, operační a provozní riziko nebo měnové riziko. Podrobněji jsou upozornění na (potenciální) rizika zpracována v průvodní dokumentaci , která vám bude poskytnuta.
Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic, či že tyto instituce takové investice doporučují.
Dokument je určen jenom pro kvalifikované investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů.
Veškerá sdělení, hodnocení a závěry, které fond poskytuje formou různých textů, reflektují názory autora daného textu v době jejich zveřejnění.
Fond nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto webu.
Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí, nebo jsou založeny na zdrojích, které fond považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu fond tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k fondu).
Uvedené informace o investicích jsou informační a nenahrazují jednotlivé prospekty, znění smluv, stanovy společností, statuty či obchodní podmínky.
Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že informace na těchto stránkách je třeba vnímat:

  •  s vědomím, že uváděné ceny, výkonnost a cíle nezohledňují transakční a další náklady spojené s nákupem a prodejem, informace pracují s hrubými výnosy, tzn. že nezapočítávají dopad poplatků a ostatních nákladů na investici. Dopadem poplatků může být snížení výnosu i o jeden či více procentních bodů. Informaci o poplatcích obsahuje příslušná informační dokumentace fondu.Daňový režimzávisí vždy na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit.
  • ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech,
  • v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům. Na informace zde uvedené nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné,
  • v kontextu k aktuálnímu dění na trzích,
  • s vědomím, že informace uvedené na webu procházejí procesem zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je v něm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby plynoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů.
  • s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu.
  • že je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím.


Osoby, které fond nabízejí jsou za svou činnost odměňováni, a to buď přímo poplatkem placeným investory anebo formou pobídek vyplácených z (podílu) tohoto poplatku. O konkrétních poplatcích a případných pobídkách je každý investor informován v rámci smluvní a informační dokumentace.
Pokud investor jakékoliv prezentované informaci nerozumí, není mu jakákoliv informace ohledně fondu zcela jasná či potřebuje jakékoliv doplnění, má možnost se obrátit na příslušné osoby v sekci kontakt (a to i prostřednictvím kontaktního formuláře).

Tento dokument je vydán společností BHS Fund I., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu příslušných právních předpisů.

Kontakt

BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax: +420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz

BHS Fund I.,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Anežská 986/10, Staré Město,
110 00 Praha 1
IČ: 03750604 
DIČ: CZ03750604
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20420

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.
Odeslat

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více