Základní údaje

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Investiční strategie: Opční výnosová strategie
Cenný papír: Zaknihovaná investiční akcie na jméno – třída A (dividendová), třída B (růstová)
Období prvního úpisu: Od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015
Výše hodnoty investiční akcie: Měsíčně stanovována
Vstup/výstup pro investory: Měsíčně
Doba trvání fondu: Na dobu neurčitou
Minimální investice: CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Investiční horizont: 5 a více let
Očekávaný čistý výnos fondu: 5 % p.a. (po poplatcích)
Vstupní poplatek: 0 % – 2 %
Výstupní poplatek: 0 %; 3 % v případě odkupu do 2 let
Management fee: 1,8 % p.a. z vlastního kapitálu fondu
Výkonnostní odměna správce: 25 % z ročního výnosu fondu nad 5 %
Zakladatel fondu: BH Securities a.s.
Pověřený správce fondu: BH Securities a.s.
Obhospodařovatel  fondu: AMISTA investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu: AMISTA investiční společnost, a.s. 
Depozitářská banka: ČSOB
Auditor: KPMG Česká republika, s.r.o.
Regulace a právní řád: Česká národní banka, Česká republika
Zdanění fondu: 5 % ze zisku (zvýhodněná sazba)
Zdanění investorů – FO: 15 % ze zisku při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech; v případě volby dividendové akcie 15 % srážková daň z dividendy

Podrobné informace o fondu a možnosti investice obsahuje Statut fondu, stanovy a další informační dokumentace.

Corporate Governance

Fond:
Investiční fond kvalifikovaných investorů podle § 154 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). 

Zakladatel fondu:
Akcionář držící zakladatelské akcie fondu, se kterými jsou spojena hlasovací práva na valné hromadě, proto zakladatel řídí činnost fondu (BH Securities a.s.).

Akcionář fondu:
Investor, který nákupem investiční akcie získává podíl na majetku fondu a právo na odkup investičních akcií v termínech podle statutu za aktuální hodnotu vyhlašovanou investiční společností, resp. na výplatu výnosů.

Pověřený správce fondu:
Pověřený správce fondu realizuje investiční strategii fondu a je zodpovědný za dodržování pravidel risk managementu (BH Securities a.s.).

Investiční společnost:
Obhospodařuje majetek fondu dle statutu fondu a v souladu se ZISIF, jedná jeho jménem, podepisuje za fond smlouvy, plní povinnosti fondu vůči státní správě (účetnictví, daně), ČNB (měsíční reporting, informace o změnách) a depozitářské bance. Činnost investiční společnosti kontroluje průběžně depozitářská banka a ČNB. Investiční společnost informuje akcionáře fondu o hodnotě investiční akcie, vydává investiční akcie a vede seznam akcionářů (AMISTA investiční společnost, a.s.).

Depozitářská banka:
Průběžně kontroluje nakládání s majetkem fondu, účelovost každé položky na účtu fondu musí být depozitáři dokladována, zajišťuje úschovu cenných papírů fondu (ČSOB).

Statut:
Základní dokument fondu definující investiční strategii, limity investování, pravidla rozhodování a hospodaření fondu, způsob a frekvenci výpočtu hodnoty investiční akcie, termíny a podmínky odkupu investičních akcií, specifikuje rozsah činnosti depozitáře a informační povinnosti fondu. Statutární ředitel: Statutární orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, zapsaný do obchodního rejstříku.

Správní rada:
Dozorčí orgán fondu zvolený valnou hromadou fondu na základě stanov, zapsaný do obchodního rejstříku. Auditor: Kontroluje vedení účetnictví fondu a dodržování pravidel při obhospodařování majetku fondu (KPMG Česká republika, s.r.o.).

ČNB:
Česká národní banka uděluje povolení k vytvoření fondu, dozoruje činnosti fondu, investiční společnosti a depozitářské banky.

Kontakt

BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax: +420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz

BHS Fund I.,
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Anežská 986/10, Staré Město,
110 00 Praha 1
IČ: 03750604 
DIČ: CZ03750604
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20420

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Četl/a jsem Zásady ochrany osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů za podmínek v něm uvedených.
Odeslat

2019 © BH Securities a.s. | Podmínky použití

Více